تبلیغات
هیهات منا الذله - اخلاق حسنه
 

به نام خدا

هیهات منا الذله

¯ اخلاق حسنه

سه شنبه 14 تیر 1384

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

 

رضا
حضرت امام صادق فرمود:
خداوند متعال ضمن وحی كه به موسی می كرد فرمود: هیچ آفریده ای به اندازه ی بنده مومن پیش من محبوبتر نیست وهمانا هرگاه او را به بلائی مبتلا كنم خیر او را در نظر دارم واگر نعمتی را از اوسلب نمایم خیر او را در نظر گرفته ام ومن داناتر به صلاح اویم این كه در برابر بلای من صابر باشد و در برابرنعمت های من شاكر باشد وبه قضای من تن در دهد تا اگر رضایت مرا بدست آورد وفرمانبرداری كند نام او را در دیوان راستگویان ثبت نمایم
مردی گوید به امام صادق عرض كردم به چه علامت دانسته می شود كه شخص مومن است؟ فرمود به تسلیم خدا بودن و راضی بودن به آنچه برایش پیش می آید از شادی وناخرسندی
خوش خلقی
امام علی فرمود:
گشاده رویی روش ورسم هر آزاد مردی است
سر آمد تمام وظایف برای افراد با ایمان این است كه خود را با صفات حمیده واخلاق پسندیده متخلق سازند وخوش اخلاق باشند و خویشتن را به زیور راستگویی بیارایند
پیغمبر فرمود :
نیك خویی وخوش اخلاقی نصف دین است 
سخاوت
حضرت علی فرمود:
بخشش كن ،اقا باش،صبر كن و پیروز باش
حضرت رسول فرمود:
هیچ بخیلی داخل بهشت نشود
بدترین دردها بخل است
امام علی:
 بخشش وسخاوت گناهان را نابود می كندومهر ومحبت دلها را بدست می آورد
غیرت
حضرت اما صادق:
خدا غیرتمند است وغیرتمند را دوست داردواز غیرت است كه كارهای زشت(مانند زنا ولواط)را چه اشكار وچه پنهان حرام كرده است
پیغمبر:
پدرم ابراهیم غیرتمند بود ومن از او غیرتمندترم خدا بینی آن مومن را كه غیرت ناموس ندارد به خاك كشد
علی:
مقام ومرتبه مرد به اندازه ی همت اوست وراستی او اندازه ی جوانمردی اوست وشجاعت ودلیری او به اندازه ی حمیت وننگ داشتن اوست از كار زشت وناشایست وعفت و پا كدامنی او به اندازه ی غیرت اوست
شجاعت
امام علی:
شجاع ترین مردم آن است كه به هوی و هوس خود غالب شود
مروت ومردانگی:
امام علی:
مردانگی مرد آن است كه دروغ نگوید وراستگو باشد
مردانگی مرد  در این است كه از لغزشها ی برادرانش بگذرد وتحمل كند

والسلام

نوشته شده در سه شنبه 14 تیر 1384 و ساعت 09:07 ق.ظ توسط : سارا مریم مهدوی