تبلیغات
هیهات منا الذله - احدیت
 

به نام خدا

هیهات منا الذله

¯ احدیت

یکشنبه 28 فروردین 1384

بسم الله الرحمن الرحیم

سارا مهدوی می نویسد :

خداوند متعالی مثل ومانند وشریک ندارد محال است که خداوند مثل ومانند داشته باشد ودر نتیجه به جای یک خدا دو خدا یا بیشتر داشته باشیم زیرا دوتا  وسه تا یا بیشتر بودن از خواص  مخصوص موجودات محدود نسبی است درباره  موجود نامحدود  ومطلق تعددکثرت معنی ندارد
مثلا ما می توانیم یک فرزند داشته باشیم وهم می توانیم دو فرزند یا بیشتر داشته باشیم  می توانیم یک دوست داشته باشیم وهم می توانیم دو دوست داشتباشیم زیرا  فرزند ویا دوست  هر کدام  یک موجود محدود  است  موجود محدود می تواند در مرتبه ی خود  مثل ومانندی داشته باشد   ودر نتیجه تعددوکثرت بپذیرد اما نامحدود تعدد پذیر نیست
خداوند متعال وجود نامحدود  و واقعیت مطلق است  و بر همه ی اشیا احاطه دارد  وهیچ  مکان وزمانی از  او خالی نیست واز رگ گردن  ما به ما نزدیک تر است پس محال است که مثل ومانندی داشته باشد  بلکه مثل ومانند برایش فرض هم نمی شود
به علاوه ما آثار عنایت وتدبیر وحکمت او را در همه ی موجودات می بینیم  و در سراسر جهان یک اراده واحد مشیت واحد ونظم واحد  مشاهده می کنیم  و آن خود نشان می دهد  که جهان ما یک کانونی است نه دو کانونی وچند کانونی
گذشته از اینها  اگر دو خدا  و یا بیشتر می بود الزاما دو اراده  ودو مشیت ویا بیشتر دخالت داشت وآن مشیت ها به نسب واحد در کارها موثر بود و هر موجودی که می بایست موجود شود باید در آن واحد دو موجود باشد

منبع : سخنان شهید مطهری

نوشته شده در یکشنبه 28 فروردین 1384 و ساعت 10:04 ق.ظ توسط : محمد مسیح مهدوی